دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        ...
      به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی :
مراسم معارفه دانشجویان دانشکده بهداشت و علوم پزشکی روز دوشنبه 17 مهرماه برگزار شد

 

     .....