دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        .............
      با حضور اعضاء هیات رئیسه :
مراسم استقبال از دانشجويان جديد دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي روز سه شنبه 18 مهر برگزار شد .

 

     ..............