دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        ..............
      با حضور دکتر ابطحی صورت گرفت:
بازديد هيات ارزشيابي وزارت بهداشت ازامکانات وبرنامه آموزشي كارشناسي بهداشت حرفه ای

 

     .............