دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        جدیدترین کتاب اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ترجمه دکتر طاهره نصرآبادي و دکترسپيده نصراله ازاعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تحت عنوان «راهنماي کاربردي پزشکي باليني: راهنماي جامع معاينه فيزيکي و آموزش باليني» منتشر شد.
      انتشار کتاب «راهنماي کاربردي پزشکي باليني راهنماي جامع معاينه فيزيکي و آموزش باليني» توسط اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

      دکتر نصر آبادی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی در باره محتوا و کاربرد این کتاب آموزشی برای دانشجویان کلیه رشته هاي علوم پزشکي گفت: در این کتاب استفاده کنندگان با راهنماي کامل شرح حال گيري،ارزيابي شواهد باليني، مصاحبه، معاينه باليني و مهارت هاي عملي آشنا می شوند .
دکترسپيده نصراله مدير تحصيلات تكميلي با بیان اینکه کتاب حاضر وسيله اي جهت بکارگيري اندوخته هاي تئوري در عمل است، هدف کتاب را اشنایی خوانندگان با نحوه معاينات کليه سيستم هاي بدن و چگونگی شناسايي موارد طبيعي و غير طبيعي عنوان کرد. وی افزود:
در هر فصل از کتاب بخشی برای بررسی سيستم هاي مورد معاينه پس از به دست آوردن شرح حال بيمار و آگاهي از وسايل مورد نياز برای تشخیص در نظر گرفته شده است که می‌تواند مورد استفاده کلیه دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی قرار گیرد. نوبت چاپ اول و تاریخ انتشار این کتاب نیمه سال 1396 است و خواندن آن به عموم دانشجویان و علاقمندان توصیه می شود .