دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      در مراسم روز دانشجو مطرح شد، ابطحي : ايجاد وحدت دانشجو و اساتيد موجب شتاب در افزايش كيفي آموزش است

 

     ...