دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      تاج ابادي : در مكتب مقدس اسلام هدف وسيله را توجيه نمي كند / وسيله هم بايد پاك و مقدس باشد

 

     ....