دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      جلسه پرسش و پاسخ دانشچويي با حضور دكتر ابطحي و معاونين دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران

 

     ...