دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        طی حکمی از سوی دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دکتر سهراب خيرالنسائي به عنوان ریاست جدید درمانگاه قدس منصوب شد. در این حکم آمده است :
      با حکمی از سوی ابطحی :سرپرست كلينيك آموزشي، درماني و پژوهشي قدس منصوب شد.

 

      با عنايت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمندتان و بنا به پيشنهاد معاونت محترم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران به عنوان سرپرست كلينيك آموزشي، درماني و پژوهشي قدس منصوب مي شويد.
اميد است با رعايت تقواي الهي و بهره گيري شايسته از توانمندي سرمايه هاي انساني بيمارستان تمامي توان و كوشش خود را در ارتقاء كيفيت و كميت خدمات درماني آن مركز بكار گرفته و در پناه پروردگار متعال موفق و پيروز باشيد.
دکتر سید علی ابطحی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران