دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      زمان آزمون دستیاری دندان پزشکی (دوره 32) اعلام شد

 

     بر اساس اطلاعیه مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، آزمون دستیاری دندان پزشکی (دوره 32) در روز پنجشنبه 14 تیر 97 راس ساعت 14:30 (2:30 بعدازظهر) برگزار خواهد شد.
http://sanjeshp.ir