دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      بازديد گروه ارزشيابي شوراي تخصصي آموزش پزشكي از بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي/ گزارش تصويري

 

     ...