دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      دکتر طاهره نصرآبادی،نخستین آزمون عملی نهایی بالینی دانشجویان رشته پرستاری (OSCE) در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     ...