انتشارات
 

فرمهاي كتاب

  فرم ارزشيابي كتب تاليفي ارائه شده دانشگاه آزاد اسلامي واحدپزشكي تهران

  فرم ارزشيابي كتب ترجمه ارائه شده دانشگاه آزاد اسلامي واحدپزشكي تهران

  شناسنامه كتابهاي پيشنهادي براي چاپ در سلسله انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحدپزشكي تهران

  قرارداد تألیف و ترجمه لوح فشرده

  قرارداد تألیف و ترجمه کتاب

  تشويقي كتاب

  فرم ارزش گذاري صاحب اثر دانشگاه آزاداسلامي واحدپزشكي تهران

 

 

 

 

 


 

   
Preview