برنامه تابستان
      برنامه تابستان 95-96
 

دروس عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

انقلاب اسلامی ایران

اندیشه اسلامی1

 تفسير موضوعي قرآن

انديشه اسلامي 2

دانش خانواده و جمعيت (خواهران)

دانش خانواده و جمعيت (برادران)

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران

فارسي

زبان عمومي

قرآن (برادران)

:قرآن(خواهران)

:وصاياي امام خميني

وصاياي امام خميني

 مباني و مفاهيم(اخلاق اسلامي)

تربيت بدني (1 )(خواهران)

تربيت بدني (2 )(خواهران)

تربيت بدني (1 )(برادران)

تربيت بدني(2 )برادران

** علوم نوین

  برنامه دروس اختصاصي در دوره تابستان  

 ** دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي

 برنامه هفتگی دانشجویان مهندسی پزشکی

 برنامه امتحانات و تقويم دانشگاهي دانشكده بهداشت رشته کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 برنامه دروس گروه معارف دانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Preview